top of page

Opmerking: De met * gemarkeeDeze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kadervan de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking op 1 november 2007. De CZstelt het opprijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaardenvermeld wordt. De voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 40506478 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.
Artikel1–Definities In deze algemenevoorwaarden wordtverstaan onder: Dierenpension: de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hiernate noemen de ondernemer, die zijn bedrijfmaaktvan het tijdelijk huisvesten enverzorgenvan gastdieren en lid isvan de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo te Amersfoort. Consument: de natuurlijke persoondie niet handelt in de uitoefeningvan een beroep of bedrijf en diemet de ondernemer een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan. Gastdier: het huisdiervan de consument, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is gesloten. Pensionovereenkomst: de overeenkomsttussen de ondernemer en de consument, waarbij de ondernemerzich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periodete huisvesten en teverzorgen tegen een door de consumentte betalen prijs. Pensionovereenkomst op afstand: elke pensionovereenkomst, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaaktvan één ofmeer technieken voorcommunicatie op afstand, waarbij de ondernemer hetsysteemdaartoe heeft georganiseerd. Verzorging: de door de ondernemer uit tevoeren werkzaamheden ten behoevevan het welzijn van het gastdier. Huisvesting: het tijdelijk ter beschikkingstellenvan gebouwen, kennels en/of terreinten behoevevan het verblijf en deverzorgingvan het gastdier. Reservering: de afspraak tussen de ondernemer en de consument om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen in het dierenpension tegenhet op hetmoment van in ontvangst nemenvan het dier geldendetarief. Vaccinatie: de op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waaroverde ondernemer deconsument informeert en waaraan de consument moetvoldoen. Machtiging:eendoordeconsumentaandeondernemerschriftelijk verstrektevolmacht,diedeondernemerverplichtomvoorrekeningvande consumentdeskundige(veterinaire)hulpinteroepenwanneererduidelijke symptomenzijndathetwelzijnvanhetgastdieringevaaris. Artikel2–Toepasselijkheid Deze algemenevoorwaarden zijnvan toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consumentmet betrekking tot de huisvesting van een gastdier in een dierenpension.
Artikel3–Hetaanbod 1. De ondernemer brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit. 2. Het aanbod omvat in elk geval devolgende onderdelen: - de periode waarvoor de gevraagde reservering geldt; - de prijs en de wijze van betaling hiervan; - de in de sectorvereiste vaccinaties; - degevallenwaarindehuisvestingvanhetgastdierkanwordengeweigerd; - de zorg van deconsument om de naamvan eencontactpersoon en/of de eigen dierenarts door te geven voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden; - de vermeldingvan de naam van de dierenarts/dierenkliniek die de ondernemer zal inschakelen wanneer het welzijn van het gastdier dit nodigmaakt; - de vermeldingvan het al dan niet aanwezig zijn van een quarantaine afdeling; - de vermeldingvan het bestaanvande op de overeenkomst van toepassing zijnde algemenevoorwaarden. 3. Een schriftelijk aanbod wordt voorzien van een dagtekeningen is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen. 4. Het schriftelijke/elektronische aanbod gaatvergezeld van een exemplaarvan deze Algemene Voorwaarden. Artikel4–Deovereenkomst 1. Deovereenkomstkomttotstanddooraanvaardingvanhetaanbod. 2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in devorm van een factuur. 3. Indien er sprake isvan een overeenkomst op afstand,dan geldtvoor de consument een bedenktijdvan zevenwerkdagen. Artikel5–Deprijs endeprijswijzigingen 1. De prijs die deconsumentmoet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kostenvanverzorging, voeding en huisvestingvan het gastdier en deverschuldigde BTW. 2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en hetmoment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. 3. Het tweede lid is nietvan toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoalsverhogingvan de BTW. 4. Bij een overeengekomen verlenging van de huisvestingvan het gastdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in hetpension zat. Artikel6–Deaanbetaling Nadatdepensionovereenkomsttotstandisgekomen,kandeondernemereen aanbetalingvragenvan€50,-perhond,€25,-perkaten€10,-pervogelof perkleinknaagdier.Wanneereenvandezebedragenhogerzouzijndande totaaltebetalenpensionprijsomdatvoorslechtseenkorteperiodewordt gereserveerd,wordtdeaanbetalingverhoudingsgewijsaangepast. Artikel7–Debetaling 1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het nog openstaande bedrag, onder aftrekvan een eventueel gedane aanbetaling, plaats incontanten direct bij beëindigingvan de pensionovereenkomst.Contante betaling omvat ook bijschrijving van hetverschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 2. Hetvervroegdafhalenvanhetgastdiergeeftgeenrechtopgedeeltelijke teruggaafvandepensionprijs,tenzijpartijenandersovereengekomenzijn. 3. Deconsumentontvangteenbewijsvanbetalingvandeondernemer.
Artikel8–Niet-tijdigebetaling 1. Deconsumentisinverzuimvanafhetverstrijkenvandeafgesproken betalingsdatum.Deondernemerzendtnahetverstrijkenvandiedatum eenbetalingsherinneringengeeftdeconsumentdegelegenheidbinnen 14dagennaontvangstvandezebetalingsherinneringalsnogtebetalen. 2. Als na hetverstrijken van de betalingsherinnering nogsteeds niet is betaald en deconsument stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie,conform artikel 17.4, kantot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijnvoor rekeningvan deconsument. De ondernemer istevens gerechtigd rente in rekening te brengenvanaf het verstrijkenvan de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Artikel9–Deannuleringsregeling Bij annulering door de consument gelden voor deze devolgende betalingsverplichtingen: – Annulering tot 2maandenvóór het ingaanvan de overeenkomst: de aanbetaling; – Annulering tot 1maand vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs; – Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 75% van de prijs; – Annulering binnen 2 wekenvóór het ingaanvan de overeenkomst: 100%van de prijs. Artikel10 –Rechtenenplichtenvande ondernemer 1. De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomenverzorging en huisvesting teverlenen op een wijze, zoals het eenvakbekwame ondernemer betaamt. 2. De ondernemer zal zoveelmogelijk rekening houdenmet de individuele wensen van de consumentten aanzien van de huisvesting en verzorgingvan het gastdier. Voor zover die wensen afwijkenvan de gebruikelijke gangvan zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebrachtvan een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorgingvan het gastdier. Artikel11–Verantwoordelijkhedenenplichtenvandeconsument 1. De consumentmoet, uiterlijk bij aanvang van hetverblijfvan het gastdier aan de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is vooreen goede enverantwoorde huisvesting en verzorgingvan het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overleggingvan de op die informatie betrekking hebbende documenten. 2. De consument isverplicht bij het ondertekenenvan de pensionovereenkomst, doch uiterlijkbij de aanvangvan hetverblijfvan het gastdier in het dierenpension, het bewijs af te geven dat het gastdier de op dat moment in de sectorvereiste vaccinaties heeft ondergaan.Voor honden betreft dit in elk geval de ziektevan Carré en parvovirusinfectie en voor katten betreft dit in elk geval infectieuze gastroënteritis en niesziekte. 3. De consument is aansprakelijkvoorde gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het nietvermelden van gegevens of hetverstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe terekenen. Artikel12 –Ziektevanhetgastdier 1. Op basisvan een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging is de ondernemerverplicht om bij ziektevan het gastdier (of een redelijkvermoeden daarvan) dein het aanbod genoemde dierenarts/dierenkliniekte consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval al diemaatregelente nemen, die hem in de gegevensituatie juistvoorkomen. De hieraanverbonden kosten zijn voor rekeningvan deconsument.
2. Wanneer blijkt dat voor het herstelprocesvan het gastdier kostbare veterinairemaatregelen nodig zijn,wordt dit gemeld bij de consument of bij de door deconsument aangewezen contactpersoon.Wanneer de hiermeeverbondencontacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot standkunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend. 3. De ondernemer mag, naconsultatieen op voorschriftvan de dierenarts/dierenkliniek, het gastdierkalmerende of andere medicamenten (laten)toedienen. 4. De ondernemer is bij teruggavevan het gastdier aan de consument verplichtschriftelijk meldingte maken vanmet ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens hetverblijf. Van het raadplegen van een dierenarts wordt in het verslag in elk gevalmelding gemaakt. Artikel13 –Overlijdenvanhetgastdier 1. Deondernemersteltnahetoverlijdenvanhetgastdierdeconsumentof dienscontactpersoonhiervanzospoedigmogelijkopdehoogte.De consument,diezelfoverhetstoffelijkeoverschotvanhetoverledengastdier wilbeschikken,kanditbinnen1weeknademededelingvande ondernemeropeenafgesprokenplaatsophalen.Gebeurtditniet,danzal deondernemerhetstoffelijkeoverschotviadedestructielatenverwijderen. 2. Indienhetgastdiertijdenshetverblijfinhetdierenpensionoverlijdt,kande ondernemerdooreendierenartssectielatenverrichten.Deondernemer zaldeconsumentofdedoordezeaangewezencontactpersoonvoorafin kennisstellenvaneenvoorgenomensectie.Dekostenvandesectie komenvoorrekeningvandeondernemer. 3. De consument kan: – sectielatenverrichtenopzijnoverledengastdierdoordeeigen dierenarts,indiendeondernemerbesluitgeensectieuittevoeren; – doordeeigendierenartseencontraexpertisenaardedoodsoorzaak latenuitvoeren.Inbeidegevallenkomendeonderzoekskostenen anderekostenvoorrekeningvandeconsument. 4. Opverzoekvandeconsumentkandeondernemerzorgdragendathetstoffelijkoverschotopkostenvandeconsumentwordtgecremeerdofbegraven. Artikel14 –Gevolgenvanhetnietnakomenvandeovereenkomst 1. Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatummet het gastdier bij het dierenpensionmeldt, is de ondernemer: - nietverplicht om de gereserveerde ruimte nog langervoor de consument beschikbaar te houden; - gerechtigd om 100% van de pensionprijsvoor de gereserveerde periode in rekeningte brengen. Bovenstaande geldt niet als het de consument niet is toete rekenen. 2. Indien de consument zonder berichthet gastdier niet binnen 1 week na beëindigingvan de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de ondernemer deconsument aanmanen om het gastdier op te halen. Die aanmaning geschiedt per aangetekende brief met berichtvan ontvangst. Een kopievan deze brief wordt gezonden naar de eventueel door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer deconsument, dan wel de contactpersoon, binnen 2 weken na ontvangstvan de brief geen gevolg geeft aan desommatie, heeft de ondernemer het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De consument blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke pensionprijs (d.w.zinclusief de periodevan verlenging) te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten. 3. Voor het geval er in het dierenpension geen opnamecapaciteit meer is op hetmoment dat de consument zich op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatummet het gastdier bij het dierenpensionmeldt, is de ondernemer verplicht zorg te dragen dat er binnen een redelijketermijn na hettijdstipvan aanmelden een goede opvangvoor het gastdiergeregeld is. De consument wordt hiervan op de hoogte gesteld.
Artikel15 –Aansprakelijkheid 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg isvan eentekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamhedenverrichten, is toeterekenen. 2. De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedigmogelijk inkennisstellen. 3. De consument istegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade diedooronaangepastofafwijkendgedragvanhetgastdierisveroorzaakt. 4. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de consument in het dierenpensionachterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier. Artikel16 –Klachten Klachten over de uitvoering van de overeenkomstmoetenvolledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na hetverstrijken van de pensionovereenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienenvan deklacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechtenverliest. Artikel17 –Geschillen 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of uitvoeringvan de pensionovereenkomsten kunnen zowel door de consument als door de ondernemerworden voorgelegd aan de Geschillencommissievoor deGezelschapsdierenbranche, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend. 3. Nadat deklacht bij de ondernemer is ingediend,moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 4. Wanneer deconsument een geschil aanhangigmaakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij deconsumentvragen zich binnenvijf weken uit tespreken of hij daarmeeakkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan tekondigen, dat hij zich na het verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen hetgeschil bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken. 5. De Geschillencommissie doet uitspraakmet in achtnemingvan het voor haar geldende reglement. Opverzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karaktervan een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is eenvergoeding (het zogenaamde klachtengeld)verschuldigd. 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegdvan geschillen kennis te nemen. Artikel18 –Nakominggarantie De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevostaatvoor de consument borgvoor de nakoming van het door de geschillencommissie gewezen bindend advies. Artikel19 –AfwijkingvandeAlgemeneVoorwaarden Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronischtussen de ondernemer en deconsument worden vastgelegd. Artikel20 –WijzigingvandeAlgemeneVoorwaarden De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.
OPMERKING: DeVoorwaardenAnnuleringsfondsDierenpension “Naarden”makengeenonderdeeluitvandeAlgemene VoorwaardenvandeDibevo,maarzijneenaanvulling hieropvoorreserveringenbijDierenpensionNaarden.
VOORWAARDEN ANNULERINGSFONDS DPN Dierenpension “Naarden” kent ook een annuleringsfonds. Dit fonds is in het leven geroepen om klantenbij testaan indekosten, wanneer door vervelende omstandighedende reservering niet kan doorgaan. Hoe dit fonds werkt, om welke omstandigheden het gaat en hoe u hiervoor in aanmerkingkomt, is tevinden in de onderstaande voorwaarden.
Bij uwreservering voor de zomerperiode (1 juli tot 1september)in kunt ugebruikmaken van het annuleringsfonds.
U kunt alleen aanspraak makenop het annuleringsfonds Dierenpension “Naarden” indien udit op het reserveringsformulier hebt aangegeven en de kostenvolledig hebt betaald. Nadat uonze bevestiging voor uwreservering heeft ontvangen, kunt ude aanspraak op het annuleringsfonds voor de geboekte periode niet meerwijzigen.
Door deelnamein het annuleringsfonds Dierenpension “Naarden” wordt uwbetaling in zijngeheel terugbetaald bij: - Ziekte, ongeval of overlijden van uwdier; - Ziekte, ongeval of overlijden van de eigenaar of één van de gezinsleden; - Ziekte, ongeval of overlijden vanfamilietot in detweede graad. De betaling van het annuleringsfonds is inbegrepen inde pensionkosten.
Mochten deze zaken zich voordoen tijdens het verblijf van uwdier bij Dierenpension “Naarden” en wordt het verblijf hierdoor eerder afgebroken dan de overeengekomen datum van ophalendan betaalt u alleen de verbleven pensiondagen. Het restant wordt vergoed door het annuleringsfonds.
Aansprakenop het Annuleringsfonds “Dierenpension Naarden” dienen gestaafd teworden met een schriftelijke verklaringvan bijvoorbeeld de dierenarts of huisarts.
Kosten buitende pensionprijs, worden door het Annuleringsfonds Dierenpension ”Naarden” niet vergoed.
Dierenpension Naarden Overscheenseweg 7 1412 AA Naarden www.dierenpension-naarden.nl KvK nr. 32026358 Lid DIBEVO Gecertificeerd doorDierbaarrde velden zijn verplicht. 

bottom of page